ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ - ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ

ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ

Ιστοσελίδα για το ποδόσφαιρο - αθλητισμό - στην Τερπνή, Σέρρες, Μακεδονία, Ελλάδα και όχι μόνο. LifeHot, Ομάδες ....

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 - Panseraikos

Φιλική ιστοσελίδα: www.panseraikos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ

Ανήμερα της 25ης Μαρτίου του 1914, μιας μέρας τόσο ξεχωριστής για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, ιδρύθηκε o Άρης. Μια παρέα 22 Θεσσαλονικέων, σε ένα καφενεδάκι της περιοχής Βότση πήρε τη μεγάλη απόφαση να ιδρύσει τον «Αθλητικό Σύλλογο Άρης».
Αρχικά το πρόβλημα βρισκόταν στο όνομα που θα του έδιναν. Οι δημιουργοί του νέου συλλόγου αποφάσισαν να του δώσουν ένα όνομα θεϊκό, γεμάτο επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια, που να εμπνέει τόσο σεβασμό αλλά και φόβο. Μ’ αυτές τις αρχές ξεκίνησε ο ΑΡΗΣ που γρήγορα έγινε ο κυρίαρχος του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης, αλλά και ένα από τα ισχυρότερα ποδοσφαιρικά σωματεία στην Ελλάδα.
Έμβλημα του συλλόγου ο αναπαυόμενος Θεός του πολέμου, πάντα έτοιμος να δώσει τις μάχες του αν χρειαστεί. Χρώματά του το κίτρινο και το μαύρο, για να θυμίζει σε όλους το Βυζάντιο, αφού η Θεσσαλονίκη ήταν πάντοτε η δεύτερη πολιτεία της Αυτοκρατορίας.

Τα 22 ιδρυτικά στελέχη
Αγγέλου Γιάννης
Αγοραστός Λάζαρος
Βλαχόπουλος Γρηγόρης
Βλαχόπουλος Λάζαρος
Γκοτζαμάνης Πέτρος
Δήμου
Ζέγας Αγγελος
Θεοδωρίδης Θεόδωρος
Ιωαννίδης Δημήτρης
Καραγιαννίδης Τηλέμαχος
Κοτρότσης Δημήτρης
Κρέης Πέτρος
Κυδωνάκης Μήνως
Κωστίδης Λάζαρος
Λάμπρου Γιώργος
Νακόπουλος Γιάννης
Παπαγεωργίου Θανάσης
Πλιάτσικας Γιάννης
Ρωσσιάδης Ρούσσος
Σαλούστο Κάρολος
Τσιατσιαπάς Τάσος
Κότσανος Πρόδρομος

Το καταστατικό
Ο ΑΡΗΣ ιδρύθηκε στις 25 Μαρτίου 1914 όμως το καταστατικό, που αφορούσε την ίδρυση του ψηφίστηκε στη γενική συνέλευση της 10ης Μαΐου 1915. Ακολουθούν αναλυτικά τα 43 άρθρα αυτούσια και στην καθαρεύουσα:
1ον: Ιδρύεται εν Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιρικός σύλλογος υπό την επωνυμίαν «ΑΡΗΣ».
2ον: Σκοπός του συλλόγου είναι η εκγύμνασις ισχυράς ομάδος αποτελουμένη εκ πασών των κοινωνικών τάξεων.
3ον: Ο σκοπός ούτος επιδιώκεται διά της τακτικής εκγυμνάσεως εις την ποδόσφαιραν των παικτών, δι εκδρομών και δια συμμετοχής εις διαφόρους αγώνας.
4ον: Τα μέλη του συλλόγου είναι: Α) επίτιμα, Β) Τακτικά και Γ) ευεργετικά.
5ον: Επίτιμα μέλη είναι οι διά των γνώσεων ή της κοινωνικής αυτών θέσεων συντελούντες εις την προαγωγήν του συλλόγου και την επίδοσιν του σκοπού αυτού. Εκλέγονται δι’ υπό του διοικητικού συμβουλίου, παρόντων κατά την συνεδρίασιν των 3/4 των μελών αυτού.
6ον: Τα τακτικά μέλη εκέγονται τη προτάσει δύο τουλάχιστον μελών του συλλόγου, τη αιτήσει αυτού υπό του διοικητικού συμβουλίου.
7ον: Τα τακτικά μέλη καταβάλουσι μηνιαίως δρχ 2, τα δε ευεργετικά δρχ. 5.
8ον: Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να μετέχωσι των γενικών συνελεύσεων, μετά του δικαιώματος ψήφου των εν τη ποδοσφαιρίσει ασκήσεων και εκδρομών.
9ον: Παν μέλος καθυστερούν την συνδρομήν αυτού επί διαρκεία διμηνιαίας αδικαιολογήτως, ειδοποιείται εγγράφως παρά το ταμίου, εάν δε μετά πάροδον μηνός από της εγγράφου ειδοποιήσεως παρατείνη την καθυστέρισιν ειδοποιείται εγγράφως υπό του διοικητικού συμβουλίου, εάν δε η καθυστέρησις εξακολουθεί μετά ένα μήνα διαγράφεται του μητρώου των μελών, δι’ αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου.
10ον: Εις πάντα τα μέλη αποστέλλεται δίπλωμα υπογεγραμμένον υπό του προέδρου, του γενικού γραμματέως και εσφραγισμένον διά της σφραγίδος του συλλόγου.
11ον: Πάν μέλος ούτινος η διαγωγή ήθελε κριθεί ασυμβίβαστη τας αρχάς του συλλόγου, διαγράφεται αποφάσει του διοικητικού συμβουλίου.
12ον: Εις παν μέλος επιτρέπεται ν’ ασκήται εις την ποδοσφαίρισιν, υπό τον όρον υποταγής εις τον αρχηγόν της ομάδος.
13ον: Διοικητικόν συμβούλιον. Τα του συλλόγου διευθύνει και διοικεί συμβούλιον εκ μέλων οκτώ συνιστάμενον εκ προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέως και ειδικού ταμίου και τεσσάρων συμβούλων.
14ον: Η διάρκεια του συμβουλίου ορίζεται ενιαυσία αρχομένη από της 1ης Ιανουαρίου και λήγουσα τη 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
15ον: Το διοικητικόν συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τουλάχιστον 4 μελών αυτού, αι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προέδρου.
16ον: Το διοικητικόν συμβούλιον συνέρχεται τακτικών μεν άπαξ της εβδομάδος, εκτάκτως δε όταν ο πρόεδρος εγκρίνει τούτο αναγκαίον ή δύο εκ των μελών του συμβουλίου ζητώσωσι τούτο παρά του προέδρου.
17ον: Παραιτουμένου οιουδήποτε μέλους του διοικητικού συμβουλίου συγκαλείτο συνέλευσις προς αντικατάστασιν αυτού.
18ον: Πρόεδρος Α’. Ο πρόερος εκπροσωπεί το σύλλογο καθ’ όλας αυτού τας σχέσεις προεδρεύει του διοικητικού συμβουλίου και εκτελεί τας αποφάσεις αυτού.
Β’ Συγκαλεί τα μέλη του συλλόγου εις γενικήν συνέλευσιν (κατά το άρθρον 31ον).
Γ’ Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδρίων, τα διπλώματα των μελών και πάντα τα έγγραφα, εκπροσωπεί τον Σύλλογον ενώπιον του Δικαστηρίου και πάσης άλλης αρχής του κράτους.
Δ’... Εντέλλεται την πληρωμήν των εν των ενιαυσίω προϋπολογισμώ ωρισμένων εξόδων και πάσης εκτάκτου δαπάνης υπό του διοικητικού συμβουλίου και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα.
Ε’ Ζητεί λογοδοσίαν παρά του Ταμίου, οσάκις νομίζει τούτο αναγκαίον ή οσάκις ζητήσωσι τούτο εγγράφως τρία τουλάχιστον των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
ΣΤ’ Δίδει τον... εν ταις συνεδριάσεως... γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου εις του.. αιτούντας και αφαιρεί από τους εκφεύγοντας του θέματος (απαγορεύων την εκ τρίτου αγόρευσιν μέλους τινός επί του αυτού θέματος). Ανακαλεί εις την τάξιν ονομαστί τους τυχόν παρεκτρεπομένους.
Ζ’ Διακόπτει ή λύει την συνεδρίασιν, όταν νομίζει τούτο αναγκαίον.
Μ’ Φροντίζει περί της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
19ον Αντιπροέδρου. Ο αντιπρόεδρος αναπληροί τον πρόεδρον απουσιάζοντα ή κωλυόμενον έχων οία και ο πρόεδρος δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τον αντιπρόεδρον απουσιάζοντα αναπληροί ο γενικός γραμματεύς.
20ον: Γενικός γραμματεύς:
α) Ο γενικός γραμματεύς εκτελεί την αλληλογραφίαν του συλλόγου.
β) Έχει εις την κατοχήν του τα βιβλία, έγγραφα, και τη σφραγίδα.
γ) Συντάσσει και αναγιγνώσκει εις ταις συνεδρίας του συλλόγου τα πρακτικά, συνυπογράφει μετά του προέδρου δια το κύρος, τα πρακτικά των συνελεύσεων, τα χρηματικά εντάλματα, τα διπλώματα των μελών, ευεργετών, και δωρητών τας προκηρύξεις του συλλόγου και παν έγγραφον.
δ) Συγκαλεί εντολή του προέδρου τα μέλη εις γενικήν συνεδρίασιν.
ε) Κρατεί ίδιον βιβλίον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφνω, μητρώου των μελών του συλλόγου, και κατάλογον των μεγάλων ευεργετών και δωρητών, και αποστέλλει τω ταμίω κατάλογον των εκλεγομένων μελών άμα τη εκλογή των και των εγγραφομένων συνδρομητών.
21ον: Ειδικός γραμματεύς. Το γενικό γραμματέα κωλυόμενον αναπληροί ο ειδικός.
22ον: α) Συντάσσει, αναγιγνώσκει και συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριών του διοικητικού συμβουλίου.
β) Συγκαλεί τη εντολή του προέδρου τα μέλη του συμβουλίου εις συνεδρίασιν.
γ) Αναγιγνώσκει εν ταις συνεδριάσει πάντα τα εις το συμβούλιον υποβαλλόμενα έγγραφα.
δ) Συντάσσει τα διπλώματα των εκλεγομένων μελών και τα εντάλματα πληρωμών.
Ε) Βοηθεί εν γένει τον γενικό γραμματέα εις την γραφικήν εργασίαν του συλλόγου.
23ον: Ο ταμίας κρατεί τα λογιστικά βιβλία, βιβλίον ταμείου, βιβλίον διπλοτύπων αποδείξεων δι’ ων εισπράττει τα έσοδα του συλλόγου ήτοι τας συνδρομάς των μελών και συνδρομητών, τας τυχόν δωρεάς ή κληροδοτήματα εγγράφων αυτά εις τα βιβλία.
β) Εκτελεί πάσαν πληρωμήν δυνάμει εντάλματος νομίμως εκδιδομένου και υπογεγραμμένου και λαμβάνει την σχετικήν απόδειξιν πληρωμής.
γ) Οφείλει να υποβάλλη κατά μεν το τέλος εκάστης τριμηνίας εις το Διοικητικό Συμβούλιον καάστασιν εμφαίνουσα την διαχείρισιν του ταμείου, κατά δε το τέλος εκάστου έτους τον γενικόν ισολογισμόν.
δ) Κατά τριμηνίαν αφ’ ου γνωστοποιήση προηγουμένως κατά το 9ον άρθρον τα καθυστερούντα την εαυτών συνδρομήν μέλη οφείλει να παραδίδη σημείωσιν των υπολοίπων αυτών εις τον Πρόεδρον.
ε) Οσάκις υπάρξη περίσσευμα υπερβαίνον τας 400 δρχ., υποχρεούται να δηλώσει εις το διοικητικό συμβούλιον όπερ προς ασφάλειαν αυτών αποφασίζει την κατάθεσιν αυτών εις ασφαλές μέρος.
στ) Ευθύνεται προσωρινώς δια τα εν τω ταμείω ευρισκόμενα χρήματα και διορίζει υπ’ ιδίαν ευθύνην εισπράκτορα εκτελούνται τα χρέη κλητήρος.
ζ) Τον ταμίαν προσωρινώς απουσιάζοντα ή κωλυόμενον, αναπληροί εν μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διοριζόμενον υπό του ιδίου και τη ιδία αυτού ευθύνη.
24ον: Το διοικητικόν συμβούλιον δικαιούται οσάκις νομίζει τούτο αναγκαίον να προβεί εις εξέλεγξιν της διαχειρίσεως του ταμείου και της περιουσίας του συλλόγου. υποχρεούται δε εν τη πρώτη συνελεύσει του Ιανουαρίου να υποβάλει την έκθεσιν αυτής περί της όλης διαχειρίσεως του παρελθόντος έτους.
25ον: Ο σύλλογος συνέρχεται εις τακτικήν συνέλευσιν τακτικώς μεν τετράκις του έτους, εκτάκτως δε όταν το διοικητικόν συμβούλιον έχει να ανακοινώσει έκτακτον τι εις τα μέλη του συλλόγου, ή όταν 15 τουλάχιστον των μελών ζητήσωσιν τούτο εγγράφως παρά του προέδρου. Η πρώτη συνέλευσις λαμβάνει χώραν την πρώτην Κυριακήν του Ιανουαρίου.
26ον: Ο σύλλογος ευρίσκεται εν απαρτία κατά μεν την συνέλευσιν του Ιανουαρίου παρόντων 20 τουλάχιστον των μελών, κατά δε τας λοιπάς συνελεύσεις παρόντων οσονδήποτε των μελών προσκαλουμένων δι’ επιστολής.
27ον: Εάν ελλείψει απαρτίας δεν λάβει χώραν ή γενική συνέλευσις του Ιανουαρίου, αυτή συγκαλείται εκ νέου εντός του μηνός, οπότε ευρίσκεται εν απαρτία οσαδήποτε και αν παρώσι μέλη.
28ον: Κατά την συνέλευσιν του Ιανουαρίου.
α) Δίδει το διοικητικόν συμβούλιον λόγον των υπ’ αυτού πεπραγμένων διά του προέδρου, γενικού γραμματέως και ταμίου.
β) Εκλέγεται το νέον διοικητικό συμβούλιον δια μυστικής ψηφοφορίας και δια του αυτού ψηφοδελτίου.
29ον: Κατά τας τρεις άλλας γενικάς συνελεύσεις ο πρόεδρος ανακοινεί τα εκάστοτε αναφερόμενα ζητήματα και ζητεί παρά των μελών την συζήτησιν και ισοψηφίαν των προτάσεων.
30ον: Η αποδοχή ή απόρριψις των υποβαλλομένων προτάσεων γίνεται κατά πλειονοψηφίαν δια φανεράς ψηφοφορίας, μόνον δε επί προσωπικών ζητημάτων γίνεται δια μυστικής. Εν ισοψηφία βαρύνει η ψήφος του προέδρου.
31ον: Παν ζήτημα αναφερόμενον εν γενική συνελεύσει μη προβλεπόμενον υπό των διατάξεων του παρόντος καταστατικού, λύεται ια ψηφοφορίας των μελών.
32ον: Το διοικητικόν συμβούλιον ανακηρύσσει μεγάλους ευεργέτας τους από 50 δρχ. και άνω προσενεγκόντας, ευεργέτας τους προσενεγκόντας 200 δραχμάς και άνω και δωρητάς τους άνω των 100 δραχμών.
33ον: Τα ονόματα αυτών αναγράφονται εν ιδίω πίνακι εν τω οικήματι του συλλόγου και απλύπαιν πάντων των δικαιωμάτων των τακτικών μελών.
34ον: Το διοικητικό συμβούλιον ορίζει επιτροπάς ειδικάς, είτε εκ συμβούλων, είτε εκ μελών, επί διαφόρων υπηρεσιών ή ζητημάτων.
35ον: Ο σύλλογος εορτάζει την 25ην Μαρτίου ημέρα του Ευαγγελισμού, της απελευθερώσεως της Ελλάδος από του τουρκικού ζυγού. Τα της εορτής κανονίζει το διοικητικόν συμβούλιον.
36ον: Το διοικητικόν συμβούλιον δύναται να διοργανώσει και άλλας τελετάς εις ας μετέχουσιν τα μέλη του συλλόγου.
37ον: Ο σύλλογος τελεί ποδοσφαιρικούς αγώνας μεταξύ των μελών αυτού, συμμετέχει δια των παικτών του εις οιουδήποτε ποδοσφαιρικούς αγώνας πανελληνίους, ή διεθνείς προκηρύσσει τοιούτους και προσκαλεί οποιασδήποτε ποδοσφαιρικάς ομάδας ήθελεν αποφασίσει το διοικητικόν συμβούλιον.
38ον: Τα ονόματα των εν τοις διαφόροις αγώσι νικητών της ομάδος εκτίθενται εις το οίκημα του συλλόγου.
39ον: Εις τους νικητάς παίκτας της ομάδας απονέμονται διπλώματα.
40ον: Ο σύλλογος έχει ιδίαν σφραγίδα, φέρουσαν κυκλοτερώς τας λέξεις «Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ο Άρης Θεσσαλονίκης» εντός δε το σήμα του συλλόγου.
41ον: Ο σύλλογος έχει ίδιον σήμα.
42ον: Ο σύλλογος διαλύεται αποφάσει της γενικής συνελεύσεως, παρόντων κατ’ αυτήν του ½ των μελών του συλλόγου και κατά πλειοψηφίαν των 3/4 των κατά την συνέλευσιν παρόντων μελών, οπότε εκλέγεται πενταμελής επιτροπή προς κάθαρσιν της περιουσίας του συλλόγου ήτις θα περιέρχηται εις τον Σύνδεσμον των Ελληνικών Αθλητικών Γυμναστικών Σωματείων, τούτου δε μη υπάρχοντος θα διατίθεται αύτη πάντως υπέρ σκοπού αθλητικού ή γυμναστικού.
43ον: Το παρόν καταστατικό εξ άρθρων 43ων ψηφισθέν εν τη γενιή συνελεύσει της 10ης Μαΐου 1915 εκτίθεται αμέσως εν ισχύι, δύναται δε να αναθεωρηθεί μόνον τη γενική συνελεύσει, αν απαιτήσωσιν τούτο τα 2/3 των μελών ή θεωρήσει τούτο αναγκαίον το διοικητικόν συμβούλιον.


Παλμαρέ

Ποδόσφαιρο
Μέχρι την ίδρυση της Εθνικής κατηγορίας το 1959, ο Άρης κατέκτησε συνολικά 14 Πρωταθλήματα Θεσσαλονίκης και 4 Πρωταθλήματα Βορείου Ελλάδος, ενώ κατέκτησε και 3 πρωταθλήματα Ελλάδος νικώντας τους αντίστοιχους πρωταθλητές Αθηνών και Πειραιώς.
Πρωταθλητής: 3 φορές (1928, 1931, 1946)
Κυπελλούχος: 1 φορά (1970)

Μπάσκετ
Το τμήμα Μπάσκετ του συλλόγου ιδρύθηκε το 1922. Το 1925 έπαιξε τον πρώτο επίσημο αγώνα της ιστορίας του, νίκώντας 18-12 την Χ.Α.Ν.Θ. και στέφθηκε πρωταθλητής Θεσσαλονίκης το 1926, 1927, 1928, 1929, και το 1930 όταν και κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα Ελλάδος.
Πρωταθλητής: 10 φορές (1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991)
Κυπελλούχος: 8 φορές (1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004)
FIBA Champions Cup: 1 κατάκτηση (2003)
Korac Cup: 1 κατάκτηση (1997)
Κύπελλο Κυπελλούχων: 1 κατάκτηση (1993)
Euroleague Final Four: 3 συμμετοχές (1988, 1989, 1990)

Βόλλεϋ
1 Πρωτάθλημα Ελλάδας: 1997
1 Supercup Ελλάδας: 1997

Πόλο
4 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 1928, 1929, 1930, 1932.

Χόκεϊ επί πάγου
4 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 1989 , 1990 , 1991, 1992.

Άρση Βαρών
2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ελλάδας Γυναικών: 1994 , 1995.
Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το arisfc.gr 
ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΣΠΙΣ ΤΕΡΠΝΗΣ : ΑΠΟ e-soccer.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3